Giống chó : American Exotic Bully 40 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 7 – 2021

Giống chó : American Exotic Bully

Tuổi : 40 ngày tuổi

Giới tính : Đực , Cái

Số lượng : 2

Màu : Blue Merle

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 7/2021

Giấy tờ đi kèm : VBR

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi

Chủ Đàn : A Quân ( Hưng Yên )